Chương trình Can thiệp sớm – Cho trẻ dưới 3 tuổi

Luật giáo dục đặc biệt IDEA cung cấp quỹ liên bang cho các bang triển khai những chương trình can thiệp sớm. Bất kì trẻ nào dưới 3 tuổi chậm phát triển, hoặc trẻ có thể bị chậm phát triển cả về thể chất và về tinh thần, đều hội đủ điều kiện tham dự . Những chương trình can thiệp sớm có thể rất khác nhau từ bang này đến bang khác và từ vùng này đến vùng khác.

Song chúng phải xác định được những nhu cầu đặc biệt của con bạn và không nên bị giới hạn bởi những ban ngành hoặc lề luật hiện có tại địa phương của bạn. Tài liệu nêu rõ những nhu cầu của con bạn và những dịch vụ được cung ứng là Chương trình dịch vụ gia đình cá nhân (Individual Family Service Program (IFSP)). IFSP nên được dựa trên một đánh giá toàn diện về con bạn. Chương trình này phải đánh giá được khả năng hiện tại của trẻ và đề ra một số mục tiêu dự kiến. Chương trình này cũng nên liệt kê những dịch vụ đặc biệt sẽ cung cấp cho con bạn và gia đình bạn. Các dịch vụ của chương trình can thiệp sớm nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sự phát triển của con bạn do các khuyết tật đó. Các dịch vụ dành cho con bạn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn với ngôn ngũ trị liệu, chức năng trị liệu, vật lí trị liệu, Phân tích hành vi ứng dụng (Applied Behavior Analysis (ABA)) và đánh giá tâm lí. Những dịch vụ dành cho gia đình có thể bao gồm việc huấn luyện củng cố những kĩ năng bị tác động của trẻ và tư vấn giúp gia đình thích nghi….

Thông tin về Quyền và thủ tục pháp lí về Can thiệp sớm (Legal Rights and Procedures for Early Intervention) tại tiểu bang của bạn có thể tìm thấy tại Tài liệu hướng dẫn của Autism Speaks (Autism Speaks Resource Guide), trong trang web www.autismspeaks.org/community/fsdb/search.php.

Nhấp vào tên tiểu bang của bạn và tìm thông tin trong mục Early Intervention/State Information (Can thiệp sớm/Thông tin tiểu bang)
Trong Tài liệu hướng dẫn của Autism Speaks, bạn cũng có thể tìm thấy những thông tin đặc biệt của tiểu bang về quá trình chuyển tiếp từ Chương trình can thiệp sớm (Early Intervention Services) đến Chương trình giáo dục đặc biệt (Special Education Services)

Read 1954 times
Top